Projektif Testler Uygulama ve Raporlama Eğitimi

PROJEKTİF TESTLER HAKKINDA

Psikolojide projeksiyon terimini ilk kez ortaya atan Freud'dur. Projeksiyon bir
anlamda, kişinin duygu ve düşüncelerini dış dünyaya yansıtarak anksiyeteden kurtulmasını
sağlayan bir savunma mekanizmasıdır. Daha geniş anlamda ise, bireyin algıları yorumlarken
kullandığı bir yöntemdir. Yine Freud birçok akıl hastalıklarını itilme (refoulement) terimiyle
açıklamaya çalışmıştır. Ona göre projeksiyon bilinç dışına atılan patolojik görünümlerin
dışarıya yansımasıdır. Yani benlik kavramına ait bilinç dışı iyi yada kötü nitelikler, farkına
varılan ya da varılmayan eğilimler çevredeki nesne ve kişilere yansıtılır. Projektif testler
projeksiyon olayının ya da mekanizmasının bilinçdışı işlemesinden yararlanır.
Projektif testlerin özelliklerini genel olarak şöylece sıralayabiliriz:
1. Projektif testlerin amacı ele alınan deneğin kişiliğinin tümünü aydınlığa çıkarmaktır.
2. Projektif tekniklerin kullandıkları uyarım çok sayıda birtakım cevaplar gerektirebilir.
Gerçekten bu testlerin değerlendirilmesinde ve yorumlanmasında bütün güçlük
muhtemel cevapların çokluğundan ileri gelmektedir.
3. Projektif testler her şeyden önce, kişiliğin bilgi ile ilgili olmayan yönlerini araştırmayı
amaç edinen araçlardır. Bunun yanında bu testlerin kişiliğin bütünün ölçmesi nedeni
ile, kişiliğin bilgi ile ilgili alanımda ölçtüğü kabul edilebilir.
4. Projektif testlerde uyarımlar az yapılanmışlardır. Bu durum, özellikle Rorschach ve
T.A.T. için geçerlidir. Uyaranların az yapılanması durumu, bireysel cevapların elde
edilmelerine daha elverişli olmalarındandır.
5. Projektif testler, geniş ölçüde psikanalitik kavramlar kullanırlar. Fakat bu değişmez bir
olgu değildir.
PROJEKTİF TESTLER UYGULAMA VE RAPORLAMA EĞİTİMİ İÇERİK:

Children's Apperception Test (C.A.T.) :
Çocuklar için uygulanan sözel bir testtir. Bireysel olarak uygulanır. 3-10 yaş çocuklarına
uygulanır. Zaman sınırlaması yoktur. Projektif yaklaşımlı olan test, hayvanlarla ilgili
düzenlenmiş 10 resimden oluşmaktadır.
Tematik Algı Testi (T.A.T.):
T.A.T. 30 tane resim kartından oluşmaktadır. Resimler uyarıcı olarak kişide düşünmeyi
canlandırabileceği kişiler arası ilişkileri kendine özgü biçimde alabileceği içerikte
hazırlanmıştır. Resimler somut ve ayrıntıyı gösterecek şekilde değil, hayal gücünü harekete
geçirebilecek şekilde silik, kapalı ve sembolik olarak hazırlanmıştır. T.A.T. çocuklar, gençler
ve yetişkinlerin komplekslerini, heyecanlarını, duygularını ve önemli ihtiyaçlarını açığa
çıkarmak için uygulanmaktadır. Yetişkinler ve gençler olarak ikiye ayrılır.
(F.A.T.)

Lydia Jackson(1972) tarafından hazırlanmış olan bu test, çocuğun aile içindeki yerini
belirleyen, deneğin ailesi ile kurmuş olduğu ilişkiler hakkında bilgi veren bir testtir. Psikolojik
araştırma, teşhis ve tedavide kullanılan pratik bir testtir ve ayni zamanda annesi çalışan
çocukların duygusal gelişiminin incelenmesinde kullanılmaktadır. F.A.T.testi çocuğun
ailesine karsı tutumunu, aile bireylerinin çocuğa karsı tavırları, deneğin ailevi ve duygusal
sorunları hakkında ipuçları vermek amacıyla uygulanır.
Louisa düss Psikanalitik Hikayeler Testi:
4-12 yaş arasındaki çocukların iç dünyalarını ve olası çatışmalarını anlamak için psikanalitik
teori temelli hazırlanmış bir projektif testtir. 10 tane tamamlanmış öyküden oluşan test
bireysel olarak uygulanır. Testte zaman sınırlaması yoktur.
Beier Çocuk ve Yetişkinler İçin Cümle Tamamlama Testi:
Yansıtma tekniklerinden olan bu test, geniş kullanım alanına sahiptir. Bireylerin ve grupların
tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik çalışmalarda da
kullanılmaktadır. Bu testle okul, işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan sorunlarda tespit
edilmektedir. Testin A ve B formu vardır. A formu, 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara
uygulanmaktadır. B formu ise, daha yukarıdaki yaşlara özgü bir testtir. A formunda 56; B
formunda da 67 eksik cümle vardır.
D10 Projektif Çizim Testi
Jean Le Me adli bir psikolog tarafından düzenlenmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. D-
10 testi hem zihinsel hem de duygusal yönleri içeren bir testtir. 8 ve daha yukarı
yastakilere uygulanır. Test kolektif olarak da uygulanabilir. Ancak bireylerin birbirlerini
görmeleri sağlanmalıdır. Çünkü kişinin davranışlarını izlemek önemli veriler sağlayabilir.
Zaman sinirli değildir.

GÖNDER
WhatsApp WhatsApp