prof-dr-mehmet-canpolat.png

Çocuk Nöroloji Uzmanı

Prof. Dr. Mehmet Canpolat

Hızlı Randevu

Eğitim Bilgileri

Lisans, İstanbul Üniversitesi,Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi,Türkiye 2020 - DevamEdiyor
Doktora,Erciyes Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Kök Hücre Bilimleri,Türkiye 2019 -2023
Lisans, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi,Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye 2016 -2020
Tıpta Yandal Uzmanlık,Erciyes Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Nöroloji Bilim Dalı,Türkiye 2009 -2013
Tıpta Uzmanlık,Erciyes Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı/,Türkiye 2003 -2008
Lisans, Atatürk Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Tıp Fakültesi,Türkiye 1997 -2003

Yabancı Diller
İngilizce,B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Eğitim Yönetimi ve Planlama,1st Workshop on Sleep and Epilepsy in Children, Italy,2015
EğitimYönetimivePlanlama,ÖlçmeDeğerlendirmeKursu,ErciyesÜniversitesi,2015
EğitimYönetimivePlanlama,ÇocukNörolojisiNöromuskülerHastalıklarKursu,TürkiyeÇocukNörolojiDerneği,2014
EğitimYönetimivePlanlama,TıpEğitimindeProgramDeğerlendirmeKursu,ErciyesÜniversitesi,2014
EğitimYönetimivePlanlama,TıbbiBilimlerdeAraştırmaProjesiHazırlama veYürütmeEğitimi,ERCİYESUNİVERSİTESİ-
(TÜBİTAK),2014
SağlıkveTıp,EğitimBecerileriKursu,ErciyesÜniversitesi,2013
SağlıkveTıp,TeoridenPratiğe LundbeckEMGKursu.16-17 Şubat2013,Kayseri-Türkiye.,TeoridenPratiğe Lundbeck
EMGKursu.16-17 Şubat2013,Kayseri-Türkiye.,2013
SağlıkveTıp,PediatikNörolojide İleriEEGKursu.11-13Ocak2013,Antalya,Türkiye.,TürkiyeÇocukNörolojiDerneği.,
2013
SağlıkveTıp, I .TemelEEGKursu,TürkiyeÇocukNörolojiDerneği.2-4Kasım2012,2012
SağlıkveTıp,Çocuklarda İleriYaşamDerneğiKursu.,ErciyesÜniversitesi,2012
SağlıkveTıp,EpilepsiKursu.,13.UlusalÇocukNörolojiKongresi,2011
SağlıkveTıp,ÇocukYoğunBakımKursu.,54.TürkiyeMil iPediatriKongresi.22Ekim2010,2010
SağlıkveTıp,YenidoğanMekanikVentilasyonveCPAPKursu.,TürkiyeMil iPediatriKongresi.21Ekim2010, 2010

SağlıkveTıp,SürekliEğitimSemineri.TürkiyeKlinikNörofizyolojiEEG-EMGDerneği.,SürekliEğitimSemineri.Türkiye
KlinikNörofizyolojiEEG-EMGDerneği.,2010
SağlıkveTıp,EpilepsideEEGgünleri, .07-09Mayıs2010,Şile-Türkiye.,2010
SağlıkveTıp,DeneyHayvanlarıKulanımSertifikası (Araştırmacılar için),ErciyesÜniversitesiHayvanDeneyleriYerel
EtikKurulu.20Ağustos2008,Kayseri-Türkiye.,2008
SağlıkveTıp,KardiyopulmonerResusitasyon.,ErciyesÜniversitesiTıp Fakültesi.29-30Mayıs2008.Kayseri,Türkiye.,
2008
SağlıkveTıp,BasicCourse inLaboratoryAnimals Science.,ErciyesUniversity SchoolofMedicineCertificate of
At endance.27-28May2006,Kayseri,Turkey,2006
SağlıkveTıp,NeonatalResüsitasyonProgramıUygulayıcıSertifikası.,3-5Ekim2005,Kayseri,Türkiye.,2005
SağlıkveTıp,Çocuklarda İleriYaşamDesteğiKursu., I .UlusalÇocukAcilveYoğunBakımKongresi.8-12Haziran2005,
Nevşehir,Türkiye.,2005

Yaptığı Tezler
TıptaUzmanlık, “KayseriMerkez İlçe 7-17YaşOkulÇocuklarındaEpilepsiPrevalansınınAraştırılması ”. ,Erciyes
Üniversitesi,Tıp Fakültesi,ÇocukNörolojiBilimDalı,2013
TıptaUzmanlık, “ÇoçuklukÇağıKronikHepatitBOlgularındaUzunSüreli İzlem,TedavivePrognoz”,ErciyesÜniversitesi,
Tıp Fakültesi,ÇocukSağlığıVeHastalıklarıAnabilimDalı/ ,2008

Araştırma Alanları
SağlıkBilimleri,Tıp,DahiliTıpBilimleri,ÇocukSağlığıveHastalıkları,PediatrikNöroloji,Nöroloji
Akademik Unvanlar / Görevler
Prof.Dr.,ErciyesÜniversitesi,Tıp Fakültesi,DahiliTıpBil.,2021 -DevamEdiyor
Doç.Dr.,ErciyesÜniversitesi,Tıp Fakültesi,DahiliTıpBil.,2016 -2021
Yrd.Doç.Dr.,ErciyesÜniversitesi,Tıp Fakültesi,DahiliTıpBil.,2013 -2016

VerdiğiDersler
Nöbet ile gelençocuğa yaklaşım,Sanat aYeterlik,2022 -2023
NörolojikMuayene,Lisans,2020 -2021
ÇocuklardaPsikomotorGelişme ,Lisans,2020 -2021
Hipotonikİnfant,Lisans,2020 -2021
Epilepsiler veNonepileptikparoksismalolaylar,Sanat aYeterlik,2020 -2021
ÇocuklukÇağındaBaşağrıları,Lisans,2020 -2021

Yönetilen Tezler

CanpolatM.,Guil ian-Barre sendromu ve transversmiyelitolgularında uzunsüre izlemve tedavi seçeneklerinin
etkiliğininkarşılaştırılması,TıptaUzmanlık,Ç.YILDIRIM(Öğrenci),2021
CanpolatM.,Migrenhastalarında vitaminDdüzeyi ile elektroensefalogram(EEG) değişiklikleriarasındaki ilişkinin
değerlendirilmesi,TıptaUzmanlık,A.TOPCU(Öğrenci),2019
CanpolatM.,Yenidoğankonvülsiyonlarınınuzundönemnörolojiksonuçlarınındeğerlendirilmesi,TıptaUzmanlık,
S.ALÇI(Öğrenci),2017

GÖNDER

Prof. Dr. Mehmet Canpolat Yorumlar

WhatsApp WhatsApp